Ajax loader
Vi søger løbende steward til offshore- Nordsøen

Har du lyst til at gøre en forskel?

Aramark Denmark ApS brænder for at levere offshore catering på højeste niveau og vi er stolte over, hver dag at give vores kunde en fantastisk oplevelse. Vi stræber efter at gentage succeserne, lære af fejltagelserne og konstant være i udvikling med nye ideer og metoder, som hjælper os til at blive endnu bedre og brancheførende. 

Har du et udpræget servicegen og bliver du drevet af at begejstre dine kunder, omgivelser samt kollegaer, og trives du i et noget anderledes miljø, hvor man er langt hjemmefra?

Er du god til at indordne dig i et lille samfund, hvor du er en del af et større eller mindre team og hvor faggrænserne er nedbrudt. Trives du med at være under pres for at levere det bedste du kan og bliver du drevet af netop af ovenstående faktorer?  

Så glæder vi os over at du vedlægger en uopfordret ansøgning med relevant CV samt kursus beviser. 

Dine arbejdsopgaver vil omfatte følgende:
 • Rengøring af kahytter og offentlige områder som kontorer, offentlige badeværelser, saunaer, fitness center mv.
 • Vask af kedeldragter, privat tøj og nogen steder sengelinned
 • Skyller i køkkenet, opfyldning af fade mv.
 • Nedskuring af områder offshore
 • Deltager i teamarbejdet i forbindelse med helligdage offshore, tema aftner mv.
 • Deltager aktivt i duty roster fordelingen som eks. Første hjælper eller evt. muster checker mv.
 • Vi forventer man bidrager aktivt og positivt i forhold til HSE indsatsen offshore. 
Personlige egenskaber som søges
 • Du er en serviceminded og imødekommende person, - ofte med et smil og godt humør.
 • Du har en nysgerrig tilgang til opgaverne offshore, hvor omtanke for sikkerheden er altafgørende.
 • Du kan håndtere et højt tempo, arbejde systematisk og følge etableret arbejdsinstruktioner og sikkerhedsprocedurer.
 • Du har en høj arbejdsmoral, engageret, professionel og innovativ og samtidig lydhør overfor tilpasninger.
 • Du er en udpræget teamplayer, men også selvstændig og ansvarsfuld
 • Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og er en god repræsentant for Aramark Denmark ApS.
Dine kvalifikationer
 • Du har erfaringen inden for restaurations-/hotelmiljøet eller offshore catering og meget gerne med kurser inden for rengøring eller fødevarehygiejne. 
 • Du kan tale, læse og skrive dansk og er ikke bange for IT teknologiens indpas i køkkenet og på arbejdspladsen generelt.
 • Du har bestået offshore sikkerhedsuddannelsen eller har en intention om at tage det før offshore tur.
 • God fysisk og mentalt helbred er meget vigtigt da du skal bestå et helbredscheck hos egen læge og den skal godkendes af en offshore læge, som er udpeget af vores kunder.
 • Du er god til at efteruddanne dig med diverse fagrelaterede kurser der fremadrettet er med til at styrke dig og udvikle Aramark Denmark ApS.
Hos Aramark arbejder vi sammen, hjælper hinanden med de forskellige opgaver - til gavn for vores kunder, gæster og hinanden.

Team Aramark
----------------------------

OUR MISSION 
At Aramark, our mission is to enrich and nourish lives. Every day, we deliver an impact wherever people work, learn, recover, and play. And we need talented, energetic, passionate people to help us do it.   

YOUR ROLE
ARAMARK regularly hires for our temporary worker pool; in this connection currently, we are continuously looking for Stewards.   Aramark Denmark ApS is passionate about providing offshore catering at the highest level and we are proud to give our customers a fantastic experience every day. We strive to repeat our successes, learn from mistakes and constantly evolve with new ideas and methods that help us become even better and industry leaders.   

Do you have a distinct service gene and are you driven by good customer service and colleagues, and do you thrive in a somewhat different environment where you are far from home?

Are you good at conforming to a small community where you are part of a larger or smaller team and where professional boundaries have been broken down? Do you thrive on being under pressure to deliver the best you can and are you driven by the above factors?  

Then we are pleased that you enclose an unsolicited application with relevant CV and course certificates.       

YOUR RESPONSIBILITIES  
 • Cleaning of cabins and public areas such as offices, public bathrooms, saunas, fitness centers, etc.
 • Washing boiler suits, private clothes, and, anywhere, bed linen
 • Rinsing in the kitchen, filling dishes, etc.
 • Scouring of offshore areas
 • Participates in teamwork in connection with holidays offshore, theme evenings, etc.
 • Actively participates in the duty roster distribution eg. First helper or possibly muster checker etc.
 • We expect you to contribute actively and positively in relation to HSE efforts offshore   
Personal qualities sought
 • You are a service-minded and welcoming person, - often with a smile and a good mood
 • You have a curious approach to the tasks offshore, where consideration for safety is paramount
 • You can handle a high pace, work systematically and follow established work instructions and safety procedures
 • You have a high work ethic, committed, professional and innovative while responsive to adaptations
 • You are a distinct team player, but also independent and responsible
 • It is important that you can work independently and are a good representative of Aramark Denmark ApS
REQUIREMENTS
 • You have experience in the restaurant/hotel environment or offshore catering and preferably with courses in cleaning or food hygiene
 • You can speak, read and write Danish and/or English and are not afraid of the entry of IT technology into the kitchen and the workplace in general
 • You have passed the offshore safety training or have an intention to take it before an offshore trip
 • Good physical and mental health is very important as you must pass a health check with your own doctor and it must be approved by an offshore doctor appointed by our customers    
 • You are good at continuing your education with various subject-related courses that will help strengthen you and develop Aramark Denmark ApS in the future
 At Aramark, we work together and help each other with different tasks - for the benefit of our customers, guests, and each other.   WHO WE ARE? Aramark operates services on behalf of a global client base and works in partnership with some of the world’s best-known brands. Our services include food services, property and facility management, and retail. We are part of a global organization with more than 270,000.   

All applications will be treated in the strictest confidence.

Team Aramark

Som en del af ansøgningen vil vi bede dig om en liste af dine kursusbevis, et CV og en personlig ansøgning. Det er derfor en fordel at have disse klar inden du går videre.